آمینو EAA ترک نوتریشن

آمینو EAA گلد کور لاین ترک نوتریشن در جهت بازیابــی ســریع ســطح اســیدهای آمینــه قبــل و بعــد از تمریــنات سنگین تولید شــده اســت. ایــن محصــول حــاوی تمــام اسـیدهای آمینـه ضـروری با نسـبت مورد نیاز بدن همـراه بـا ال-سیترولین و تائورین و کافئین مــی باشــد که علاوه بر تامین اسید های آمینه مورد نیاز، باعث افزایش قدرت و استقامت نیز می شود. آمینو EAA گلد کور لاین ترک نوتریشن همچنیــن حــاوی عصــاره هــای گیاهـی گوارانـا ، چـای سـبز و قهـوه سـبز ، ویتامیـن B6 و کوآنزیـم ویتامیـن B12 می باشد. ویتامیـن B6 و B12 بـه بـدن ورزشکاران کمـک مـی کننـد تـا متابولیسم خـود را بـه درسـتی حفـظ کـرده و خسـتگی در حیـن و پـس از تمریـن را کاهـش دهـد.

اشتراک گذاری محصول

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در email